Petycje - Komenda Miejska Policji w Rzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195).

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:


zmiany przepisów prawa,
podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.


Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. W przypadku braku właściwości Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, petycję przesyła się do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.


Petycja powinna zawierać:


1.    oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),
2.    wskazanie adresata petycji,
3.    wskazanie przedmiotu petycji,
4.    petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.

Petycje można składać:


•    listownie na adres:  Komenda Miejska Policji w Rzeszowie
                                          ul. Jagiellońska 13
                                          35-959 Rzeszów
•    doręczyć osobiście – w Kancelarii Ogólnej Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, przy ul. Jagiellońskiej 13, pokój nr 218, w godzinach 7.30-15.30.
•    faksem – na numer: 17-8583309
•    za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej www.epuap.gov.pl.
•    za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres kmp.rzeszow@rz.policja.gov.pl

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.


Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

POUCZENIA RODO
 
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych -Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję:
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Rzeszowie ul. Jagiellońska 13, 35-025 Rzeszów.
 
Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Rzeszowie sprawuje inspektor ochrony danych osobowych:
 
- adres: ul. Jagiellońska 13, 35-025 Rzeszów,
 
Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na wniesioną przez Panią/Pana petycję.
 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o petycjach.
 
Pani/Pana dane osobowe:
 
- będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
- nie będą wykorzystywane w celu profilowania.
 
KMP w Rzeszowie nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.
 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.
 
Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy o petycjach. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej przez Panią/Pana petycji.
 

Metryczka

Data publikacji 11.09.2015
Data modyfikacji 12.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Rzeszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adam Szeląg
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szeląg Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szeląg
do góry