PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZYJĘĆ NA PRAKTYKI ZAWODOWE W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W RZESZOWIE

Komenda Miejska Policji
         w Rzeszowie


DECYZJA Nr    171    /2012

KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI
W RZESZOWIE
 z dnia 21 grudnia 2012 roku

w sprawie wprowadzenia procedury dot. przyjęć na studenckie praktyki zawodowe w Komendzie Miejskiej Policji w Rzeszowie.

        Na podstawie § 6 Zarządzenia nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia
2 listopada 2004 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji,  pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz.Urz. KGP z 2004 r. Nr 21, poz. 131
z późniejszymi zmianami) postanawiam:

§1

Wprowadzam do ogólnego stosowania „Procedurę przyjęć na studenckie praktyki zawodowe w Komendzie Miejskiej Policji w Rzeszowie”, stanowiący załącznik do niniejszej decyzji.                          


§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

                  

Załącznik do decyzji nr 171/2012

Komendanta Miejskiego Policji
w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 2012 rokuPROCEDURA DOT. PRZYJĘĆ NA STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE
w Komendzie Miejskiej Policji w Rzeszowie


I.  Wymagane dokumenty

    Osoby zainteresowane odbyciem studenckich praktyk zawodowych w Komendzie Miejskiej Policji w Rzeszowie (KMP) przesyłają pocztą lub osobiście składają następujące dokumenty:
1) formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o studenckie praktyki zawodowe
w KMP w Rzeszowie, zał. nr 1(dostępny w Wydziale Kadr i Szkolenia KMP w Rzeszowie),
2) zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta,
3) kserokopię dowodu osobistego i aktualnej legitymacji studenckiej,
4) kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
5) imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk zawodowych z ramienia Uczelni (opiekun dydaktyczny),
6) kserokopię programu (zakresu) praktyk.

II. Termin i miejsce składania dokumentów

Formularz zgłoszeniowy wraz z pozostałą dokumentacją należy złożyć co najmniej 3 tygodnie
Przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki w Kancelarii ogólnej KMP w Rzeszowie (pok. 218, Tel. kontaktowy 0-17 858-34-31).

III. Rozpatrzenie zgłoszenia

1) Zgłoszenia podlegają rozpatrzeniu bez zbędnej zwłoki.
2) Kandydat do odbycia praktyki podlega procedurze sprawdzenia w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji.
3) Prawidłowe zgłoszenia opiniują kierownicy właściwych komórek organizacyjnych KMP w Rzeszowie (Naczelnik Wydziału, w którym realizowana jest praktyka oraz Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia).
4) O przyjęciu studenta na praktykę decyduje Komendant Miejski Policji w Rzeszowie.
5) Osoba składająca formularz zgłoszeniowy otrzymuje pisemną informację o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu zgłoszenia.

Spełnienie wszystkich kryteriów formalnych nie jest równoznaczne z przyjęciem na praktykę, złożona dokumentacja nie będzie odsyłana do zainteresowanego.


IV. Zawarcie umowy

    Praktyka studencka realizowana jest na podstawie pisemnej umowy, która zostaje zawarta pomiędzy uczelnią reprezentowaną przez Rektora lub osobę przez niego upoważnioną, a Komenda Miejską Policji w Rzeszowie reprezentowaną przez Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie lub osobę przez niego upoważnioną.

    Umowa sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym dla każdej
ze stron).

V. Organizacja i przebieg praktyki

1) Wydział Prewencji KMP w Rzeszowie wyda praktykantom imienne przepustki umożliwiające przebywanie na terenie KMP.
2) Wydział Kadr i Szkolenia KMP w Rzeszowie będzie:
a) nadzorował przeprowadzenie szkolenia z zakresu bhp i ppoż.,
b)  zapozna praktykantów z przepisami o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej,
c) zapozna praktykantów z regulaminem KMP w Rzeszowie,
d) zapozna praktykantów z zasadami odbywania praktyki w Policji
3) Kierownik komórki organizacyjnej KMP w Rzeszowie, w której realizowana jest praktyka wyznaczy osobę odpowiedzialną za koordynację studenckich praktyk zawodowych, która:
a) zapozna praktykanta ze strukturą organizacyjną KMP w Rzeszowie,
b) będzie nadzorowała realizację praktyki zgodnie z przedłożonym programem (zakresem) praktyki
4) Kierownik komórki organizacyjnej właściwej dla miejsca odbywania studenckich praktyk zawodowych potwierdzi odbycie praktyki w formie preferowanej przez uczelnię.

Informacje uzupełniające

    Komenda Miejska Policji w Rzeszowie nie pokrywa kosztów ubezpieczenia, dojazdu
i zakwaterowania w czasie praktyk.
    W Komendzie Miejskiej Policji w Rzeszowie nie są rozpatrywane zgłoszenia o odbycie praktyk studenckich w Komendach Wojewódzkiej/ Powiatowych Policji województwa podkarpackiego.

 

Formularz zgłoszeniowy

Metryczka

Data publikacji 09.01.2013
Data modyfikacji 12.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Rzeszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP Rzeszów
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szeląg Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szeląg
do góry