Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Miejska Policji w Rzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Załatwianie spraw w Komendzie Miejskiej Policji w Rzeszowie reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 r., Nr 30, poz. 168 z późn. zm.) oraz Rozdział IV instrukcji kancelaryjnej – załącznika do Decyzji nr 119/2008 Komendanta Miejskiego Policji  w Rzeszowie z dnia 22.09.2008roku.

Tryb i zasady postępowania przy załatwianiu spraw wg instrukcji kancelaryjnej dla Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.

Dokumenty wpływające do KMP przekazywane są do dekretacji Komendantowi Miejskiemu Policji lub jego zastępcom. Następnie korespondencja zwracana jest do kancelarii ogólnej KMP, skąd przekazywana jest, zgodnie z dyspozycją do właściwych komórek organizacyjnych bądź komisariatów podległych KMP. Kierownicy tych komórek organizacyjnych lub Komendanci Komisariatów Policji dekretują przesyłki na pracowników merytorycznych, którym przekazywane są one do realizacji.

W myśl § 44  przy załatwianiu spraw stosuje się najprostsze i najbardziej celowe formy:

1. formę odręczną, która jest skróconym sposobem załatwienia sprawy i polega na sporządzeniu przez pracownika, po zarejestrowaniu sprawy, bezpośrednio na otrzymanym piśmie, zwięzłej odpowiedzi załatwiającej sprawę lub na sporządzeniu na nim odręcznej notatki wskazującej sposób załatwienia sprawy (np. telefonicznie),
2. formę korespondencyjną polegającą na sporządzeniu przez referenta projektu pisma załatwiającego sprawę.
3. Inną, np. przy użyciu pieczęci z odpowiednim tekstem, na stosownym formularzu, itp.

Pisemne załatwienie spraw w myśl  § 46  wykonuje się według kolejności ich wpływu i stopnia pilności. W odpowiedziach podaje się znak i datę sprawy, której odpowiedź dotyczy. Pismo będące na stanie danej komórki/jednostki organizacyjnej oznacza się znakiem sprawy, pod którym jest prowadzona.

Zgodnie z  § 48 korespondencja przekazywana jest odbiorcy w postaci pisma wysłanego przesyłką listową, faksem, telefaksem lub dalekopisem, pocztą elektroniczną lub na nośniku informacji, wysłanym przesyłką listową. Pisma załatwiające sprawę wysyła się niezwłocznie po ich podpisaniu.

Metryczka

Data publikacji 14.11.2012
Data modyfikacji 12.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Rzeszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP Rzeszów
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szeląg Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szeląg
do góry