INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W TRYBIE RODO W KMP RZESZÓW

 
Szanowna Pani/Szanowny Panie,
 
w związku z wejściem w życie: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:
 
1. Administratorem danych jest Komendant Miejski Policji z siedzibą w Rzeszowie:
- adres: ul. Jagiellońska 13, 35-025 Rzeszów,
 
2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Rzeszowie sprawuje inspektor ochrony danych osobowych KMP Rzeszów:
 
3. W KMP Rzeszów dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa, jest adekwatny do celów. Informacje o zbiorach danych osobowych, w tym:
 • celach przetwarzania,
 • podstawach prawnych przetwarzania,
 • kategoriach osób, których dane są przetwarzane,
 • okresach przechowywania,
zamieszczono w wykazie umieszczonym poniżej.
 
4. Odbiorcy danych osobowych. W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 
5. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:
 • prawo dostępu do własnych danych osobowych,
 • prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania - w sytuacjach przewidzianych prawem,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 
6. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.
 
7. Źródła pochodzenia danych osobowych:
Państwa dane osobowe uzyskujemy bezpośrednio od osób zainteresowanych, w wyniku wykonywania czynności służbowych funkcjonariuszy
i pracowników KMP w Rzeszowie oraz w ramach współpracy z innymi jednostkami i instytucjami w zakresie przewidzianym w przepisach prawa.  
 

Wykaz zbiorów danych osobowych przetwarzanych zgodnie z RODO

Nazwa zbioru:

Elektroniczny Dziennik Podawczy

 1. Działający w imieniu administratora:

Naczelnik Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Rzeszowie

Ul. Jagiellońska 13, 35-025 RzeszówTel. 178583363

 1. Cele przetwarzania:

Prawidłowy i sprawny obieg dokumentów wpływających do KMP Rzeszów i wychodzących z KMP Rzeszów.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych z art. 6 ust. 1 RODO*:

Art.6 ust.1 pkt. e , przepis szczegółowy Ustawa o Policji

 1. Kategorie osób, których dane są przetwarzane:

Osoby biorące udział w zdarzeniach m.in. poszkodowani, sprawcy, zgłaszając, biegli, nadawcy korespondencji, funkcjonariusze.

 1. Informację o przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Nie są przekazywane.

 1. Okres przechowywania:

 

Dane w systemie EDP przechowywane są do czasu ustania przydatności w realizacji zadań. Wydruki dwa lata w komórce organizacyjnej, później przekazane do Składnicy Akt KMP Rzeszów i przechowywane z zgodnie Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Policji .

Nazwa zbioru:

Postępowania Sprawdzające

 1. Działający w imieniu administratora:

Naczelnik Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Rzeszowie

Ul. Jagiellońska 13, 35-025 Rzeszów

Tel. 178583363

 1. Cele przetwarzania:

Realizacja postępowań sprawdzających.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych z art. 6 ust. 1 RODO*:

Art. 6 ust. 1 pkt e , przepis szczegółowy ustawa o ochronie informacji niejawnych.

 

 1. Kategorie osób, których dane są przetwarzane:

Osoby wymienione w ankiecie bezpieczeństwa osobowego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych.

 1. Informację o przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Nie są przekazywane.

 1. Okres przechowywania:

 

Przechowywane są przez cały okres służby, pracy, później archiwizowane i przechowywane zgodnie

z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Policji

Nazwa zbioru:

Ewidencja Kontroli Dostępu

 1. Działający w imieniu administratora:

Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Rzeszowie

Ul. Jagiellońska 13,35-025 Rzeszów

Tel. 8583340

 1. Cele przetwarzania:

Prowadzenie kontroli dostępu do obiektów KMP Rzeszów

 

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych z art. 6 ust. 1 RODO*:

Art. 6 ust. 1 pkt e i c, przepis szczegółowy ustawa

o Policji

 1. Kategorie osób, których dane są przetwarzane:

Funkcjonariusze i pracownicy KMP Rzeszów oraz osoby upoważnione

 1. Informację o przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Nie są przekazywane.

 1. Okres przechowywania:

 

6 miesięcy.

Nazwa zbioru:

Dziennik e-RSD

 1. Działający w imieniu administratora:

Komendant Komisariatu Policji w Głogowie Młp.

Ul. Wincentego Witosa 10A, 36-060 Głogów Młp.

Tel. 17 8583374

 

Naczelnik Wydz. dw. z Przestępczością Gospodarczą

Ul. Jagiellońska 13, 35-025 Rzeszów

Tel. 17 8583335

 1. Cele przetwarzania:

Ewidencja spraw przydzielonych

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych z art. 6 ust. 1 RODO*:

Art. 6 ust. 1 pkt e, przepis szczegółowy Ustawa o Policji

 1. Kategorie osób, których dane są przetwarzane:

Osoby biorące udział w zdarzeniach m.in. poszkodowani, sprawcy, zgłaszający, biegli, nadawcy korespondencji, funkcjonariusze.

 1. Informację o przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Nie są przekazywane.

 1. Okres przechowywania:

 

Dane przechowywane są do czasu ustania przydatności w realizacji zadań, później archiwizowane i przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Policji

Nazwa zbioru:

Rejon

 1. Działający w imieniu administratora:

Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia KMP w Rzeszowie, ul. Jagiellońska 13, 35-025 Rzeszów

Tel. 17 8583360

 1. Cele przetwarzania:

Prowadzenie dokumentacji związanych ze stosunkiem służbowym policjantów.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych z art. 6 ust. 1 RODO*:

Art. 6 ust.1 pkt c , przepis szczegółowy Zarządzenie 678 KGP z dnia 17.06.2005r.

 1. Kategorie osób, których dane są przetwarzane:

Funkcjonariusze Policji i pracownicy cywilni.

 1. Informację o przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Nie są przekazywane.

 1. Okres przechowywania:

 

Dane przechowywane są do czasu ustania przydatności w realizacji zadań, później archiwizowane i przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Policji

Nazwa zbioru:

Teczki Mieszkaniowe

 1. Działający w imieniu administratora:

Główny Specjalista Wydziału Wspomagający KMP

w Rzeszowie, ul. Jagiellońska 13, 35-025 Rzeszów

Tel. 17 8583380

 

 1. Cele przetwarzania:

Wypełnienie obowiązków związanych z przyznawaniem, odmową i zwracaniem przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego czy pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego

 

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych z art. 6 ust. 1 RODO*:

Art. 6 ust. 1 pkt c, przepis szczegółowy Rozporządzenie MSWIA z dnia 28 czerwca 2002r. oraz Rozporządzenie MSWiA z 17 października 2001r.

 1. Kategorie osób, których dane są przetwarzane:

Funkcjonariusze Policji.

 1. Informację o przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Nie są przekazywane.

 1. Okres przechowywania:

Dane przechowywane są do czasu ustania przydatności w realizacji zadań, później archiwizowane i przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Policji

Nazwa zbioru:

Dzienniki Korespondencyjne wraz z skorowidzem

 1. Działający w imieniu administratora:

- Naczelnik Wydziału Prewencji, Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KMP w Rzeszowie

Ul. Jagiellońska 13, 35-025 Rzeszów

Tel. 17 8583340

- Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji I w Rzeszowie, al. Tadeusza Rejtana 34, 35-310 Rzeszów

Tel. 17 8583820

 1. Cele przetwarzania:

Ewidencja spraw przydzielonych

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych z art. 6 ust. 1 RODO*:

Art. 6 ust. 1 pkt e, przepis szczegółowy ustawa o Policji

 1. Kategorie osób, których dane są przetwarzane:

Osoby biorące udział w zdarzeniach m.in. poszkodowani, sprawcy, zgłaszając, biegli, nadawcy korespondencji, funkcjonariusze.

 1. Informację o przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Nie są przekazywane.

 1. Okres przechowywania:

 

Dane przechowywane są do czasu ustania przydatności w realizacji zadań, później archiwizowane i przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Policji

Nazwa zbioru:

Akta Osobowe Pracowników Cywilnych

 1. Działający w imieniu administratora:

Naczelnik Wydziału Kadr I Szkolenia KMP Rzeszów, ul. Jagiellońska 13, 35-025 Rzeszów

Tel. 17 8583360

 

 1. Cele przetwarzania:

Prowadzenie dokumentacji związanych ze stosunkiem służbowym pracowników cywilnych.

 

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych z art. 6 ust. 1 RODO*:

Art. 6 ust.1 pkt c , przepis szczegółowy Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r.

 

 1. Kategorie osób, których dane są przetwarzane:

Pracownicy Cywilni..

 1. Informację o przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Nie są przekazywane.

 1. Okres przechowywania:

 

Przechowywane są przez cały okres służby, pracy, później archiwizowane i przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Policji

Nazwa zbioru:

Akta Osobowe Funkcjonariuszy

 1. Działający w imieniu administratora:

Naczelnik Wydziału Kadr I Szkolenia KMP Rzeszów, ul. Jagiellońska 13, 35-025 Rzeszów

Tel. 17 8583360

 

 1. Cele przetwarzania:

Prowadzenie dokumentacji związanych ze stosunkiem służbowym policjantów.

 

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych z art. 6 ust. 1 RODO*:

Art. 6 ust.1 pkt c , przepis szczegółowy Zarządzenie 678 KGP z dnia 17.06.2005r.

 

 1. Kategorie osób, których dane są przetwarzane:

Funkcjonariusze Policji.

 1. Informację o przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Nie są przekazywane.

 1. Okres przechowywania:

 

Przechowywane są przez cały okres służby, pracy, później archiwizowane i przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Policji

 

Metryczka

Data publikacji 05.06.2018
Data modyfikacji 05.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Rzeszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Filip
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szeląg Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szeląg
do góry