Status prawny

Status prawny Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie

Podstawy prawne działania KMP w Rzeszowie
 

Zgodnie z Ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz.U. z 2016r.poz 1782 z późn. zm.), komendant miejski Policji jest organem administracji rządowej. Zasięg terytorialny jego działania odpowiada podziałowi administracyjnemu kraju. Jest on przełożonym policjantów i pracowników Policji na terenie swojego działania, a powierzone zadania wykonuje przy pomocy komendy miejskiej Policji.

Komendy miejskie Policji funkcjonują w miastach na prawach powiatu. Terenem ich działania są powiaty grodzki i ziemski.

Komendant Miejski Policji w Rzeszowie jest zatem organem właściwym sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz w postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Policji, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, na terenie miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego.

 

Status prawny Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie określają:
 
1) Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (z późn. zm.) - tekst jednolity
 
2) Zarządzenie nr 36 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
 
3) Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
 
4) Zarządzenie nr 1031 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
 
5) Regulamin Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r. - tekst jednolity
 
6) Regulamin Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie z dnia 24 stycznia 2017 r. - zmieniajacy regulamin KMP w Rzeszowie z 22 listopada 2016 r.
 
 
 

Metryczka

Data publikacji 01.09.2009
Data modyfikacji 19.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Rzeszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP Rzeszów
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szeląg Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szeląg
do góry